Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

α) Έπου Θεώ ….να ακολουθείς τον Θεό
β) Νόμω πείθου….να είσαι νομοταγής
γ) Θεούς σέβου… να σέβεσαι τους Θεούς
δ) Γονείς σέβου… να σέβεσαι τους γονείς σου
ε) Ηττώ υπέρ δικαίου ..να μάχεσαι για το δίκαιο, το καλό, το σωστό, το χρήσιμο.
στ) Γνώθι μαθών…να αποκτάς γνώση, να γνωρίζεις από τις εμπειρίες
ζ) Ακούσεις νόει…να αντιλαμβάνεσαι με τα μάτια του νού
η) Σ’ αυτόν ίσχε…να συγκρατείς τον εαυτό σου αυτόέλεγχος, αυτοπειθαρχία
θ)Φρονεί θνητά…να σκέφτεσαι πάντα ως θνητός
ι) Εσίαν τίμα…να τιμάς το σπίτι σου
ια) Άρχε σε αυτού…να εξουσιάζεις τον ευατό σου αυτοπειθαρχία
ιβ) Φίλοις βοήθει….τον φίλο πάντα να βοηθάς
ιγ) Θυμού κράτει…να συγκρατας τον θυμό σου αυτοπειθαρχία
ιδ) Φρόνησιν άσκει .. να ζεις με φρόνηση
ιε) Πρόνοιαν τίμα……να εκτιμάς την βοήθεια από όπου προέρχεται
ιστ) Όρκω μη χρώ…να μην δίδεις όρκο
ιζ) Φιλίαν αγάπα…να αγαπάς
ιη) Παιδείας αντέχου…να υπομένεις τις δυσκολίες της μόρφωσης
ιθ) Δόξαν δίωκε…..να επιδιώκεις (την δόξα ή) να μάθεις διαφορετικές γνώμες
κ) Σοφίαν ζήτει…..να είσαι φιλομαθής φίλος της σοφίας
κα) Καλόν το λέγε…να λέγεις το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια
κβ) Ψέγε μηδένα…..μήν κατακρίνεις κανένα
κγ) Επαίνει αρετή…να επαινείς την αρετή
κδ) Πράττε δίκαια…να είσαι δίκαιος στα έργα σου
κε) Φίλοις ευνόει …να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων
κστ) Εχθρούς αμύνου..να αμύνεσαι πάντα από τους εχθρούς σου
κζ) ευγένειαν άσκει….να είσαι ευγενικός
κη) Κακίας απέχου..να απέχεις από κακίες
κθ) Κοινός γίνου…να είσαι κοινωνικός
λ) Ίδια φύλαττε….να προστατεύεις τα δικά σου
λα) Αλλοτρίων απέχου.. να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίες
λβ) Εύφημος ίσθι….να είσαι ήπιος χαρακτήρας
λγ) Άκουε πάντα….Να ακούς τα πάντα
λδ) Φίλω χαρίζου…να χαρίζεσαι στους φίλους σου
λε) Χρόνου φείδου. .να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο
λστ) Όρα το μέλλον..να σκέφτεσαι το μέλλον σου
λζ) Ύβριν μίσει…να είσαι εχθρός της ύβρεως
λη) Ικέτας αιδού….να σέβεσαι τους ικέτες
λθ) Υιούς παίδευε…να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου στους γιούς σου
μ) Έχουν χαρίζου…να χαρίζεις
μα) Δόλου φοβού…να αμυνεσαι από δολοπλοκίες και φαύλους ανθρώπους
μβ) Ευλόγει πάντας…να μιλάς με ωραίο τρόπο
μγ) Φιλόσοφος γίνου…να επιδιώκεις την σοφία και να γίνεις φίλος της
μδ) Όσια κρίνε…δίκαια να κρίνεις
με) Γνούς πράττε..να γνωρίζεις αυτό που κάνεις..αυτογνωσία
μστ) Φόνου απέχου..να μην φονεύσεις
μζ) Εύχου δυνατά…να εύχεσαι αληθινά όχι προσποιητά
μη) Σοφοίς χρω…να δίδεις την σοφία σου στους συνανθρώπους σου
μθ) Ήθος δοκίμαζε..να κάνεις αυτοκριτική να είσαι ηθικός
ν) Λαβών απόδος…όταν λαμβάνεις να δίνεις
να) Υφορώ μηδένα..κανέναν να μην υποβλέπεις
νβ) Τέχνη χρω..να δίνεις την τέχνη σου για χρήση
νγ) Ο μέλλεις δος…να δίνεις φροντίδα σε όσους έχουν την ανάγκη

νδ) Ευεγερσίας τίμα..να τιμάς όσους σε ευεργετούν
νε) Φθόνει μηδενί ..κανέναν μην φθονείς ζηλεύεις ή να θέλεις το κακό του
νστ) Φυλακήν πρόσεχε…να είσαι προσεχτικός και να αποφεύγεις την παρανομία
νζ) Ομοίοις χρω..να συναναστρέφεσαι τους όμοιους σου

νη) Διαβολήν μίσει…να μην είσαι κακός, να αποφεύγεις την μοχθηρία
νθ) Δικαίως κτω…ότι αποκτάς να το κάνεις τίμια
ξ) Αγαθούς τίμα..να τιμάς τους αγαθούς (καλούς)

ξα) Κριτήν γνώθι…να γνωρίζεις πως κρίνεσαι

ξβ) Γάμους κράτει..να σέβεσαι τον γάμο σου
ξγ) Τύχην νόμιζε…να έχεις υπ' όψιν το τυχαίο που θα συμβεί

ξδ) Εγγύην φεύγε..μην εγγυάσαι εύκολα για κάτι ή κάποιον
ξε) Πάσι διαλέγου..να μιλάς σε όλους
ξστ) Ελπίδα αίνει..να δοξάζεις την ελπίδα
ξζ) Δαπανών άρχου..να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου

ξη) Κτώμενος ηδού…να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόπο
ξθ) Αισχύνην σέβου...να έχεις αυτοσεβασμό
ο) Χάριν εκτέλει.. να κάνεις χάρες με σύνεση
οα) Ευτυχίαν εύχου..να εύχεσαι για τη δική σου ευτυχία, και των άλλων

οβ) Τύχην στέργε…να συμφωνείς με την τύχη σου
ογ) Ακούων όρα…όταν ακούς να βλέπεις
οδ) Εργάζου κτητά …όταν εργάζεσαι να αποκτάς

οε) Έριν μίσει…να μισείς τις φιλονικίες
οστ) Όνειδος έχθαιρε..να εχθρεύεσαι την κατάκριση
οζ) Γλώσσαν ίσχε..να συγκρατείς την γλώσσα σου
οη) Ύβριν αμύνου…να μην υβρίζεις
οθ) Κρίνε δίκαια..να είσαι δίκαιος στην κριτική σου
π) Χρώ χρήμασι..με σύνεση να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου

πα) Αδωροδόκητος δοκίμαζε.. να μην δωροδοκείσαι - δωροδοκείς για προσωπικά οφέλη
πβ) Αιτιώ παρόντα…να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν
πγ) Λέγε ειδώς…να μιλάς για κάτι όταν το γνωρίζεις
πδ) Βίας μη έχου..να αποφεύγεις να είσαι βίαιος
πε) Αλύπως βίου..να επιδιώκεις να ζείς χωρίς λύπες
πστ) Ομίλει πράως..να είσαι ήρεμος στην ομιλία
πζ) Φιλοφρόνει πάσιν.. να αγαπάς όλους τους ανθρώπους
πη) Υιοίς μη καταθάρρει..μήν αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου
πθ) Γλώττης άρχε..να κυριαρχείς στην γλώσσα σου
S) Σ’ αυτόν ευ ποιεί..να κάνεις ότι καλύτερο δια τον ευατό σου
Sα) Ευπροσήγορος γίνου…να είσαι ευπροσήγορος, προσηνής
S β) Αποκρίνουν εν καιρώ…να αφήνεις περιθώρια χρόνου πριν αποφασίσεις οριστικά
Sδ) Πράττε αμετανοήτως... να μην μετανιώνεις για τις πράξεις σου
Sε) Αμαρτάνων μετανόει..να μετανοείς για τις ανομίες σου
Sστ) Οφθαλμού κράτει..να ελέγχεις ότι βλέπεις

Sζ) Βολεύου χρήσιμα..με καλό τρόπο να επιβιώνεις
Sη) Επιτέλει συντόμως..να πράτεις άμεσα
Sθ) Φιλίαν φύλαττε..να διαφυλάτεις την αγάπη/φιλία
ρ) Ευγνώμων γίνου..να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σου
ρα) Ομόνοιαν δίωκε. .να επιδιώκεις την ομόνοια
ρβ) Άρρητα μη λέγε ..τα μυστικά μην αποκαλύπτεις

ργ) Το κρατούν φοβού…να σέβεσαι τον ανώτερο
ρδ) Καιρόν προσδέχου..να δέχεσαι την ευκαιρία

ρε) Έχθρας διάλυε…να διαλύεις εχθρότητες
ρστ) Γήρας προσδέχου.. να δέχεσαι τα γηρατειά
ρζ) Επί ρώμη μη καυχώ…μη καυχιέσαι για τη δύναμη σου
ρη) Ευφημίαν άσκει…να έχεις τιμή στην κοινωνία
ρθ) Απέχθειαν φεύγε..την κακία να αποφεύγεις
ρι) Πλούτι δικαίως..να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο
ρια) Δόξαν μη λείπε…να μην υποτιμάς την δόξα
ριβ) Κακίαν μίσει… την κακία να αποφεύγεις
ριγ) Κινδύνευε φρονίμως…με σύνεση και λογική να κινδυνεύεις
ριδ) Χρησμούς θαύμασε…να εκτιμάς τους χρησμούς που σου δίνουν
ριε) Ους τρέφεις αγάπα..να αγαπάς αυτούς που μεγαλώνεις (τα παιδιά σου)
ριστ) Απόντι μη μάχου..τον απόντα μη μάχεσαι μην κακολογείς
ριζ) Πρεσβύτερον αιδού…να σέβεσαι τον μεγαλύτερο

ριη) Νεώτερον δίδασκε…να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους εις την ηλικία
ριθ) Πλούτω απίστει …μην αφιερώνεσαι στο πως θα πλουτίσεις

ρκ) Σε αυτόν αιδού..να είσαι σεμνός

ρκα) Μη άρχε υβρίζων..μήν υβρίσεις πρώτος κάποιον

ρκβ) Προγόνου στεφάνου..να τιμάς τους προγόνους σου
ρκγ) Επί νεκρώ μη γέλα.. να σέβεσαι τους νεκρούς
ρκδ) Ατυχούντι συνάχθου ..ενωμένος με άτυχο να είσαι

ρκε) Χαρίζου ευλαβώς…λογικά και με σέβας να χαρίζεις
ρκστ) Εξ’ ευγενών γέννα…να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους
ρκζ) Επαγγέλου μηδενί…μη διατάζεις κανένα
ρκη) Τύχη μη πίστευε…μην είσαι έρμαιο της τύχης σου

ρκθ) Τελεύτα άλυπος…να πεθάνεις χωρίς λύπες
ρκλ) Μέτρον άριστον…ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο

ρλα) Αδικείαν μίσει..να μισείς την αδικία
ρλβ) Ευσέβειαν φύλαττε..να είσαι ευσεβής
ρλγ) Ηδονής κραττείν.. να μή είσαι ηδονολάτρης, (ηθικοί φραγμοί, όρια, αυτοέλεγχος)
ρλδ) Βίαν μηδέν πράττειν…..να μη είσαι βίαιος σε τίποτα
ρλε) Τέκνα παιδεύειν…να παιδαγωγείς τα τέκνα σου ρλστ) Μη θρασύνου…να μην είσαι θρασύς
ρλζ) Νόμοις πείθου…να είσαι νομοταγής πολίτης
ρλη) Μελέτει το παν…να μελετάς τα πάντα
ρλθ) Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι…να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή
ρμ) Μη επί παντί λύπου…μην λυπάσαι για κάθε τι
ρμα) Πίνων άρμοζε…όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος

ρμβ) Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών..μήν διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισες
ρμγ) Το συμφέρον θηρώ..να κυνηγάς το καλό σου
ρμδ) Θνήσκε υπέρ Πατρίδος..να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου όταν χρειασθεί
ρμε) Τω βίω μάχου..η ζωή είναι διαρκής αγώνας, μάχη
ρμστ) Ευ πάσχε θνητός..να υπομένεις ότι συμβεί, είσαι θνητός
ρμζ) Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός….. παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής, άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός


Δεν υπάρχουν σχόλια: